Copyright 2022 - สำนักงานทนายความ ฉัตรประพล แย้มเพริศศรี CP Law 63/261 ซ.10 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.094-303-9999

ห้าม! นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในช่วง สถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ตามราชกิจจานุกเบกษา ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามที่ประกาศออก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. พ.ศ.2563 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 และเป็นการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้นายจ้างกับลูกจ้างปฏิบัติตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยเคร่งครัด ถ้าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ อันเกิดขึ้นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น ได้รับการชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

 

ข้อ 3 ห้ามมิให้นายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 

ข้อ 4 ในกรณีที่มีการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน อยู่ก่อนวันที่มีประกาศนี้ใช้บังคับ ให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน และให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงานตามปกติ

 

ทั้งนี้ นายจ้างหรือลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

 ทนายออนไลน์ โดย ซีพี ลอว์ CP LAW
ติดต่อ 094-303-9999
ไลน์แอด https://line.me/R/ti/p/%40cplawfirm

 

 

f t g m

Who's Online

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form